پیام مدیرعامل

#


قبل از هر چیزی می‏خواهـم دسته جمعی و با صدق دل برای مـردی که سال‏ها در این شرکت تلاش نموده و با حضور
 مستمر و موثر/ صداقت/ پاکدامنـی و درستـکاری، شـرکت تهران دارو را به اینجـا رسـانده، دعا کنیـم و از درگاه ایـزد
 منان برای ایشان شفاء عاجل طلب نمائیم.
جنـاب آقـای دکتـر عبدالکریمـی از مـدیـران مجــرب صنعت دارو هستنـد کـه قـریب 20 سـال در این شرکت 
تلاش کرده‏ اند.
خرسنـدم که به بنده رخصت همـکاری دادند و  همچنان در کنار ما ماندند.

از جنـاب آقـای سعیدی نـژاد “سهامـدار محتـرم” صمیمانه سپاسگزارم که بنـده را برای فعـالیت در این مجموعـه 
پذیرفتند و امیـدوارم در راستـای اهـداف عالیـه سـهامـداران و هیئت مدیـره محتـرم بتوانیـم گام ‏هـای موثـر و بیش از 
پیش برداریم.


اصـولاً وظیفه اصـلی مدیریت در یک سازمـان، هدف‏ گـذاری/ برنامه ‏ریـزی/ سازمان‏دهـی/ راهبری و ایجـاد انگیزه/
پایش و کنترل می‏باشد.
اما لازمه موفقیت و اثربخشـی؛ شنـاخت وضعیت موجود/ تولید با کیفیت و ارتقاء کمی آن/ توسعه سبد کالا یا ارائـه 
خدمـات بهتر و نـوین/ ارتقـاء سـرمایه/ کـارآفرینـی/ اخـذ گواهینامه ‏هـای معتبر(یا بروز رسـانـی آن‏هـا) صـادرات/ 
شناسایی ارزش تجربه و تلاش تیم حاضر و انجام فعالیت‏های گروهی/ اعتباربخشی سازمان/ شفاف سازی/ فرهنـگ
 سازی/ اعتمادسازی/ بهره‏ وری و سودآوری است.
مسلمـاً همه این آمـال و اهـداف، حاصـل نخواهـد شـد مگر با اعتمـاد به همدیـگر و کار تیمی. سرمایه اصلی این 
مجموعـه مدیـران مجـرب/ جوانـان شایستـه/ پرسنـل تلاشـگر هستند که بـی شـک ما را در رسیـدن به اهـداف یاری 
خواهند نمود.

ما در دوره‏ ای زنـدگــی می‏کنیـم که رونـد تغییـرات در فنــاوری‏هـای متـکی بـر دانش، بـا شتـاب بیشتـری افـزایش 
می‏یابد و موج‏هایی می‏آفریند که همه صنایع را در برمی‏گیرد.

تولیـد دارو به لحـاظ درمـان و پیشـگیری، از ارزش و اهمیت ویـژه ‏ای در تامیـن بهـداشت و سـلامت جامعـه دارد. 
دارو یک کالای استراتژیک است.
چرخـه تولیـد دارو به لحـاظ جاری بودن الزامـات cGMP/ بازرسـی و نظارت‏ها و کنتـرل‏های درون و بـرون سازمانی/
اهمیت درمـان/ حضور رقبـا/ ورود محصـولات Brand و ...، روز به روز سخت‏تر و عرصـه بقاء کار و استمرار حضـور و
 حرکت تنگ‏تر می‏شود و لذا بایستی؛
-کارخانه و خطوط تولید و کنترل را به روز کرد و توسعه داد.
-بر کیفیت و کمیت محصولات ارتقاء بخشید.
-سبد کالا را بهتر کرد.
-در منابع انسانی مدیریت کرد.
-مجموعه را به عنوان یک بنگاه اقتصادی و سودآور، حفظ و گسترش داد.
-پروژه‏ های در دست اجرا را به اتمام رساند.
-برای فائق آمدن به مشکلات نقدینگی، چاره‏ ای اندیشید.
-با نیاز جامعه و بازار داروئی جلو رفت.
-در کنار سال‏ها تجربه، به علم و دانش به روز همکاران تکیه کرد.

خوشنامی تهران دارو در صنعت داروئی کشور با تکیه بر علم و تکنولوژی روز - رعایت استانداردها- حفظ کیفیت- 
نظم و انضباط کاری و تلاش یکایک اعضاء آن ماندگار خواهد شد.
و چه شیرین خواهـد شـد که با دوستـی‏ها/ همدلـی‏ها و همراهـی‏ها و نیـز با مسـاعـدت‏های همچـون گذشتـه 
سـهامـداران فهیـم در این راه بمـانیـم و برنامـه ‏هـای مـدون طراحـی شـده (بـرای نوسـازی‏هـا و بازسـازی‏هـا/ 
توسعه شرکت) را پیش ببریـم.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                فضل ‏ا... حیـدرنژاد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     30 آبان1400

 

عضویت در خبرنامه

برای دریافت پیشنهادات استثنایی عضو خبرنامه ما شوید.