گزارش مصور از فعالیت آموزش

اهمیت آموزش نیروی انسانی
مقدمه
در گذشته چنین گمان می‌رفت که زمان آموختن از زمان کارکردن جدا است و بنابراین برای آنها آموزشی در خور توجه بود که پیش از آغاز کار به افراد داده می‌شد. بر‌‌ این گمان انسان برای زمانی می‌آموزد و سپس به زندگی و کار مولد و سودمند می‌پردازد و زمانی که کار و زندگی آغاز می‌شود، دیگر برای آموزش و پرورش جایی در خور توجه وجود ندارد. این اندیشه اکنون روایی ندارد و آموزش و پرورش با زیستن انسان همراه شده است. همه مردم برای همه وقت باید به آموختن بپردازند و با دانش جدید تجهیز شوند(هومن، 1381، ص 73).
امروزه در همه سازمانها نیروی انسانی از سایر مولفه های سازمانی دارای اهمیت بیشتری است. اهمیت نیروی انسانی تا حدی است که برخی صاحبنظران  بر این عقیده هستند که آنچه در نهایت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین می‌کند، منابع انسانی آن کشور است، نه سرمایه و یا منابع مادی دیگر. این منابع انسانی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌کنند، سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به وجود می‌آورند و توسعه ملی را پیش می‌برند. سازمانی که نتواند مهارت ها و دانش افرادش را توسعه دهد و از آن به نحو مؤثری بهره‌برداری کند، قادر نیست خود را در دنیای سرشار از رقابت امروزی حفظ کند(مورگان، 2007، ص 141.)
دلایل نیاز به آموزش کارکنان
مهم‌ترین مواردی که به‌عنوان مقاصد نسبتاً مشترک سازمانها و نظام‌های مختلف در خصوص آموزش ضمن خدمت قابل ذکر است بشرح زیر می‌باشد:
هماهنگی و همسو نمودن کارکنان با سازمان: این امر از یک سو برای تحقق اهداف سازمان و دستیابی به سیاستها و خط‌مشی‌های تعیین شده برای مؤسسه دارای اهمیت است و از سوی دیگر پیشرفت شغلی و حرفه‌ای فرد در سازمان در گرو آگاهی وی از انتظارات مقامات مافوق و نحوه انجام تکالیف و مسئولیت‌های شغلی است(فرمیهنی، 1384، ص 49)
افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان: مسئله برانگیختن کارکنان برای انجام وظایف شغلی یکی از مهمترین مشغله های ذهنی مدیران سازمانها می‌باشد. برای آنکه روحیه کارکنان تقویت شود و رضایت آنان از حرفه‌اشان افزایش یابد، نظریات گوناگونی ارائه شده که در بخش قبل توضیح داده شد.
کاهش حوادث و ضایعات کاری: در بسیاری از مؤسسات، حوادث کاری عمدتاً بواسطه عدم آگاهی و مهارت‌ کافی کارکنان رخ می‌دهد. این بیان خصوصاً در مورد کسانی که با ابزارها و تجهیزات حساس و توام با خطر در کارخانه ها سروکار دارند، مصداق بیشتری دارد. علاوه بر حوادث مختلف که بواسطه فقدان مهارت و دانش افراد بوجود می‌آید، ضایعات کاری و افزایش هزینه‌های سازمان نیز از جمله نتایج نقصان دانش و توانش نیروی انسانی در سازمان‌ها می‌باشد. با توجه به مسائل مطرح شده و همچنین عواقبی نظیر تنبیه، توبیخ، اخراج و از این دست که عمدتاً بواسطه عدم آگاهی افراد از سیاستها، انتظارات و توقعات سازمان و نیز عدم آشنائی با انجام بهینه وظایف و تکالیف شغلی است، ضرورت دارد آموزش ضمن خدمت بطور جدی مورد توجه سازمانها قرار گیرد.
بهنگام سازی دانش و توانش نیروی انسانی در سازمان: شالوده افزایش بهره‌وری در سازمان‌ها تاکید بر نیروی انسانی از نظر کیفی و ممانعت از نابهنگام شدن افراد در حرفه‌شان می‌باشد. بنا به تعریف، نابهنگامی در حرفه عبارت است از تقلیل کارآیی در انجام کار در طول زمان و فقدان دانش یا مهارت نوین است. این مسئله باعث می‌شود که فرد به دلایل مختلف از لحاظ حرفه‌ای فرسوده شود و قادر به انجام وظایف و تکالیف سازمانی نباشد. اگر چه تمامی عوامل ایجاد‌کننده نابهنگامی در حرفه را نمی‌توان از طریق آموزش برطرف ساخت، اما بدون شک آموزش ضمن خدمت کارکنان از طریق بهسازی و نوسازی دانش و توانایی افراد، نقش مهمی در بهنگام‌سازی آنان دارد.
کمک به تغییر و تحولات سازمانی: تغییر و تحولاتی که در محیط سازمان بوقوع می‌پیوندد، عمدتاً مستلزم آماده‌سازی نیروی انسانی است. نکته اساسی در ارتباط با تغییرات سازمانی، مقاومت کارکنان در مقابل آن است. کارکنان سازمان‌ها ممکن است به دلایل مختلفی نظیر دلمشغولی اطلاعاتی، نگرانی درباره موفقیت، مقام و وضعیت مالی خود در وضعیت جدید، نگرانی درباره ناتوانی در انجام وظایف، و دلایل متعدد دیگر در مقابل تغییرات مقاومت کنند. به این دلیل به غیر از تدابیر دیگر نظیر مشارکت کارکنان در برنامه‌ریزی تغییر، آموزش و توجیه پرسنل نیز نقش بسیار مهمی را در موفقیت تغییرات ایفاء می‌نماید. بنابراین از جمله مهمترین وظایف آموزش ضمن خدمت در سازمانها، کمک به تغییرات سازمانی است.
انطباق با شرایط جدید اجتماعی: تمامی سازمانهای معاصر در محیطی فعالیت می‌کنند که از لحاظ فرهنگی دارای ارزشها و ایدئولوژی ویژه‌ای هستند. موفقیت بسیاری از آنها در گرو شناخت این چگونگی اجتماعی و انطباق بهینه با آن است. محیط اجتماعی سازمان‌ها که می‌توان آنرا فراسیستم اجتماعی نامید حوزه عمل و میدان فعالیت سازمان‌ها را تا حدود زیادی تعیین می‌نماید. بنابراین شناخت این فراسیستم و درک عمیق آن برای تمامی کارکنان سازمان‌ها خصوصاً مدیران و تصمیم‌گیرندگان سطوح عالی سازمان از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.
تقویت روحیه همدلی و همکاری در بین کارکنان سازمان: در حقیقت توفیق سازمان در دستیابی به اهداف تعیین شده تا حد زیادی تابع فضای اعتماد و تفاهم متقابل در محیط کار، افزایش میزان همکاری کارکنان با یکدیگر، افزایش میزان همکاری کارکنان با سرپرستان و مدیران و مهمتر از همه ایجاد هماهنگی در نحوه انجام امور سازمان در واحدهای مختلف می‌باشد. به نظر می‌رسد یکی از راههای ایجاد هماهنگی و همدلی، استفاده از آموزشهای ضمن خدمت می‌باشد که از یکسو زمینه تماس متقابل کارکنان با یکدیگر در محیط آموزشی را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر و از طریق افزایش دانش و اطلاعات شغلی، برداشتها و علایق حرفه‌ای تقریباً یکسانی را در آنها ایجاد می‌کند.
آنچه قابل ذکر است این است که تاکید بر هر یک از اهداف نامبرده بر حسب شرایط و ویژگیهای زمانی متفاوت خواهد بود. به این معنی که در شرایط خاص ممکن است بر برخی از این اهداف نسبت به سایر اهداف اهمیت بیشتری قایل شد(همان، 64.)
آموزش ضمن خدمت
برنامه‌های آموزش کارکنان در یک سازمان می‌تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص در آینده را نیز رفع کند و تضمینی برای حل مشکلات کارکنان باشد. بنابراین چنانچه کارکنان یک سازمان خوب آموزش ببینند بهتر می‌توانند در ارتقاء سطح کارایی سازمان سهیم باشند و سرپرستان و مدیران به نظارت زیاد در مورد زیردستان خود نیاز نخواهند داشت. در عین حال می‌توانند کارکنان را برای احراز مشاغل بالاتر و پرمسئولیت آماده سازند، زیرا کارکنان در پرتو آموزش صحیح است که می‌توانند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند(اندرسن، 2008، ص 49)
اکنون آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان‌های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری، علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده است این تحول و دگرگونی بحدی است که در هر 5 سال، نیمی از اطلاعات بشری منسوخ گردیده و اطلاعات و دانش جدید جایگزین آن می‌گردد(همان، ص 52)
حدود نیمی از مشاغلی که امروز در بسیاری از کشورها می‌بینیم در پنجاه سال پیش وجود نداشته است. تغییر چند‌‌باره فعالیت‌ حرفه‌ای در طول عمرکاری برای مردم روزبه روز عادی‌تر می‌شود. بررسی‌ها نشان داده است که آموزش کارکنان منجر به حفظ تداوم و بقای سازمان شده است. آموزش همواره به‌عنوان وسیله‌ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکلات مدیریت مد نظر قرار می‌گیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل می‌دهد. بدین جهت به‌منظور تجهیز نیروی انسانی سازمان و بهسازی و بهره‌گیری هر چه مؤثرتر از این نیرو، بی‌شک آموزش یکی از مهمترین و مؤثرترین تدابیر و عوامل برای بهبود امور سازمان بشمار می‌رود(محمدی، 1387، ص 5)
آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان ها و یک فرآیند مداوم و همیشگی است و امری موقت و تمام شدنی نمی‌باشد. کارکنان در هر سطحی از سطوح سازمان، اعم از مشاغل ساده یا مشاغل پیچیده محتاج آموزش و یادگیری و کسب دانش و مهارت های جدید هستند و باید همواره برای بهتر انجام دادن کار خود از هر نوع که باشد، روش ها و اطلاعات جدیدی کسب نمایند. موفقیت سیستم آموزشی یک سازمان در گرو انجام صحیح نیاز سنجی آموزشی است(اندرسن، 2008، ص 57)

      

     
منابع :
.1اسماعیلی، بابک(1386)، نیازسنجی آموزش کارکنان با الگوی دلفای، ماهنامه تدبیر، شماره 185.
2. برجلو، عبدخدا(1384)، معیارهای هفت گانه نیازسنجی آموزشی سازمان، مجله تدبیر، شماره 56.
3. چرمچیان لنگرودی، م. و چیذری، م.(1385). بررسی رابطه بین نیازهای آموزشی و ویژگیهای نوغانداران در استان گیلان.مجله علمی-پژوهشی علوم کشاورزی، سال دوازدهم.(شماره 4)
4. رضوی، عباس(1382)، نیازسنجی آموزشی سازمان، تهران، انتشارات سمت
5. صالحی، ابوفاضل و امین الله(1386)، نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از ارتکاب جرم، سایت اینترنتی مبارزه با جرائم استان مرکزی.
6. ضرابیان، محمد کاظم(1385)، ضرورت ایجاد امکانات تفریحی و ورزشی برای پرسنل زندان و نقش آن در کاهش استرسها و فرسودگی شغلی، نشریه اصلاح و تربیت، شماره 45.
7. عبدی، اکبر و مهدی مبینی(1388)، تحلیل‌های سه گانه در نیازسنجی آموزشی، ماهنامه تدبیر، شماره 206.
8. فتحی واجارگاه، کوروش(1383)، برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، انتشارت سمت.
9. فرمیهنی فراهانی(1384)، برنامه ریزی آموزشی و درسی‌، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، چاپ اول.
10. گلپایگانی، منصور(1386)، تاثیر آموزش ارگونومی بر خوشایند سازی محیط کاری کارکنان زندانهای استان مرکزی، پایان نامه کارشناسی ارشد، داشنگاه آزاد اراک.

  اگر به من بگویی، فراموش می کن
 اگر یادم بدهی، به خاطر می آورم
 اما اگر درگیرم کنی، یاد می گیرم


با توجه به تغييرات پرشتاب در جهان معاصر و رقابت شديد سازمان ها براي دستيابي به منابع ثروت، توجه جدي به منابع انساني ضرورتي اجتناب ناپذير است. دراين راستا توجه به رويکردهاي نوين در امر آموزش نيروي انساني در شرکت تهران دارو بسيار مورد توجه می باشد. زيرا سرمايه گذاري در امر آموزش، افزايش بهره وري نيروي انساني را بدنبال داشته و خواهد داشت. استفاده از ظرفيت هاي موجود در شرکت، برگزاري دوره هاي آموزش بدو استخدام، آموزش مهارت و دانش هاي مورد نياز کارکنان از طريق آموزش هاي ضمن خدمت در بهبود بهره وري نيروي انساني از اولویت های شرکت تهران داروست. کارکنان در مسير شغلي خود به انواع آموزش ها نيازمند هستند تا توانمندي هاي خود را توسعه داده و بهره وري سازماني را ارتقا بخشند. در همین راستا ، شرکت تهران دارو ضمن نیازسنجی کلیه واحدها اقدام به برگزاری دوره های درون و برون سازمانی نموده است.

اجرای برنامه :
بر اساس اهداف دستورالعمل آموزش و خط مشی شرکت ،اولویت بندی نیازهای آموزشی صورت پذیرفته و دوره های ذیل تاکنون در سازمان برگزار گردیده است.
                                 دوره های آموزشی درون سازمانی در سال 95 و 96

ردیف

عنوان

مدرس

نفر ساعت

تاریخ برگزاری

تعداد جلسات

1

رفتار در اتاق تمیز

مهندس فرامرز توفیقی

220 نفر ساعت

95/04/28 الی 95/06/08

5

2

ایمنی حریق

آقای نوروزیان

66 نفر ساعت

95/10/20

1

3

روش صحیح بلند کردن بار

آقای نوروزیان

110 نفر ساعت

15و18و95/10/25

3

4

کار با لیفتراک

آقای نوروزیان

30 نفر ساعت

13 و95/10/27

2

5

ایمنی انبار داری

آقای نوروزیان

10 نفر ساعت

95/11/02

1

6

اطفاء حریق تئوری و عملی انبار نخبگان

آقای نوروزیان

14 نفر ساعت

95/11/06

1

7

مانور ایمنی حریق

آقای نوروزیان

58 نفر ساعت

95/11/09

1

8

کارگروه فرایند ها زیر معیار 2 جایزه ملی

مهندس ابراهیمی آهویی

280 نفر ساعت

95/12/22

1


                                                    دوره های آموزشی درون سازمانی در سال  96

ردیف

عنوان

مدرس

نفر ساعت

تاریخ برگزاری

تعداد جلسات

9

دوره توجیحی آموزش مدل جایزه ملی کیفیت

مهندس فرامرز توفیقی

410 نفر ساعت

96/01/27،28،29

3

10

آموزش تئوری تکمیلی تیم اطفاء حریق

آقای نوروزیان

80 نفر ساعت

96/02/13

1

11

دوره تئوری تیم اطفاء حریق

سازمان آتش نشانی

80 نفر ساعت

96/02/13

1

12

دوره های عملی و آمادگی جسمانی تیم اطفاء حریق

سازمان آتش نشانی

240 نفر ساعت

96/04/27 و 96/05/04

2

13

آموزش تئوری و عملی در انبار سعید آباد

آقای نوروزیان

18 نفر ساعت

96/03/11

1

14

آموزش مستندات

مهندس فرامرز توفیقی

72 نفر ساعت

96/04/17

1

15

جلسات

خودارزیابی

مهندس ابراهیمی آهویی

260 نفر ساعت

از 96/03/24 الی 96/04/18

3

16

نصب دستگاه رامان اسپکتروسکوپی  و آموزش نرم افزار مربوطه

دکتر محمد واعظ

96 نفر ساعت

96/07/12

1

17

آموزش سایت شرکت داروسازی تهران دارو

مهندس کامران قالیچی

20 نفر ساعت

از 96/06/15 الی 96/07/12

4                                              دوره های آموزشی خارج ازسازمانی در سال95 و 96

حوزه

عنوان دوره

نفر ساعت

مالی

IFRS  (تهیه صورتهای مالی طبق استاندارد بین المللی حسابداری)

32 نفر ساعت

همایش گشایش اعتبارات اسنادی

24 نفر ساعت(در حال برگزاری)

IT

ITIL V3 Foundation

24 نفر ساعت

VCP+VDI

 60 نفر ساعت (در حال برگزاری)

کیفیت

Process Validation

16 نفر ساعت

احراز کیفیت سیستم هواساز

8 نفر ساعت

عدم قطعیت در اندازه گیری

8 نفر ساعت

امور مقررات در داروسازی

8 نفر ساعت

برنامه جامع معتبرسازی

8نفر ساعت

کیفیت

اعتبار سنجی نرم افزار و سیستم کامپیوتر

8 نفر ساعت

کنترل و تضمین کیفیت

8 نفر ساعت

روش های نوین گرانولاسیون و تولید داروهای هازارد با ماشین آلات شرکت تاپاسیا هندوستان

8 نفر ساعت

فرمولاسیون اشکال دارویی جامدات 2

16 نفر ساعت

کارگاه محاسباتی عدم قطعیت اندازه گیری با رویکرد آزمون های GC ,HPLC به همراه محاسبه عدم قطعیت

8 نفر ساعت

کاهش هزینه در استقرار سیستم مدیریت IMS با GMP

8 نفر ساعت

کنترل فیزیکوشیمیایی، بررسی کیفی بسته بندی اولیه و ثانویه و الزامات لیبلینگ اشکال مختلف دارویی

8 نفر ساعت

 

 

حوزه

عنوان دوره

نفر ساعت

کیفیت

کنفرانس هوش تجاری

56 نفر ساعت

نرم افزار تخصصی سیستم های حرارتی و برودتی Carrier

48 نفر ساعت

فارماکوپه خوانی USP

24 نفر ساعت

SPSS

16 نفر ساعت

مدیریت

کنفرانس مدیریت بازاریابی و توسعه مهارت های برند سازی

8 نفر ساعت

کنفرانس مدیریت بازاریابی

16 نفر ساعت

اصول و روش های جذب و استخدام نیرو های فروش

4 نفر ساعت

اصول و فنون مذاکره

40 نفر ساعت

و این راه همچنان ادامه دارد.
گزارش مصور از فعالیت آموزش
12 آذر 1396 131 تعداد بازدید:
منبع خبر:

فرم ارسال نظر

  • * نام و نام خانوادگی :
  • * آدرس پست الکترونیک :
  • * کد امنیتی :

  • نظرات

  • احمد بغدادآبادی 14 آذر 1396

    با سلام و تشکر از اقدامات انجام گرفته در واحد تضمین کیفیت شرکت که بحث آموزش را با جدیت و تلاش و پشتکار و برنامه ریزی دقیق پیگیری مینمایند .

عضویت در خبرنامه

برای دریافت پیشنهادات استثنایی عضو خبرنامه ما شوید.