گزارش اولین روز ارزیابی جایزه ملی کیفیت غذادارو و بهداشت ایران

شرکت داروسازی تهران دارو در جایزه ملی کیفیت سازمان غذادارو ایران سطح تقدیرنامه اشتهار به کیفیت دو ستاره برای خطوط تولید جامدات شرکت نموده است.
گزارش اولین روز ارزیابی به روایت تصویر تقدیم حضور می گردد.
نام و نام خانوادگی ارزیاب ارشد : سرکار خانم مهندس میترا شهاب
نام و نام خانوادگی سایر تیم ارزیابی : آقایان مهندس روزبه رسولی – مهندس مهدی رستم نژاد- مهندس علی واحدی