سمینار آموزشی مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی

سمینار آموزشی مفاهیم مالی برای مدیران غیر مالی
مورخ 96.09.21
توسط جناب آقای دکتر صمدنژاد – مدیر عامل هولدینگ نوفیکو
در سالن آمفی تئاتر شرکت داروسازی تهران دارو برگزار گردید.
این دوره جهت آشنائی مدیران غیرمالی شرکتهای تابعه هولدینگ با مفاهیم مالی برگزار گردید.