بازدید دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

بازدید یک گروه 22 نفری از دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی  از شرکت داروسازی تهران دارو
روز چهارشنبه مورخ 97/09/07 انجام شد.