(6) Good Manufacturing Practices Questions and Answers

کنترل تولید - C.02.011 و C.02.012
 Q.1 آیا می توان یک lot را  برای دو یا چند دارو که به طور عمده در یک دوره بسته بندی شده اختصاص داد؟
 A.1دستورالعمل های مدیریت تولید خوب، نسخه 2009 نسخه 2 (GUI-0001)" نیازمند آن است که هر بچ باید توسط یک شماره سند تولیدی جداگانه شناسایی شود، هر قطعه یا محصول به طور کامل باید بر اساس مشخصات، مورد آزمایش قرار گیرد و نمونه های نگهداری شده برای هر مقدار یا بچ بایستی حفظ شوند. بسته بندی چندین بچ دارویی تکمیل شده در بسته بندی تک با یک lot (lot number) فقط باید در شرایط استثنایی انجام شود و باید به خوبی مستند شود و قابلیت تصمیم گیری بدهد. کوتاه ترین تاریخ انقضا تمام بسته بندی ها باید بر روی برچسب نشان داده شود. درصورت فراخوان محصول، شرکت باید lot های زیادی را که شامل تمام زیرمجموعه ها است، فرا بخواند.
 Q.2 انحراف قابل قبول در تعداد موجودی محصول نهایی چیست؟
 A.2 انحراف مجاز بین شمارش فیزیکی و pre-recorded (از جمله سوابق کامپیوتری) باید صفر باشد. بعد از  اتمام تولید محصول، باید به طور کامل تعداد محصول حساب شده و سوابق توزیع و موقعیت باید حفظ گردد. هر گونه انحراف از شمارش فیزیکی و شمارش مورد انتظار در هر پرونده، باید مورد بررسی قرار گیرد و نتایج چنین تحقیقاتی باید مستند گردد.
Q.3 آیا بررسی های مستقل توسط یک اپراتور دیگر لازم است؟
 A.3"دستورالعمل های مدیریت تولید خوب، نسخه 2009 نسخه 2 "¬(GUI-0001) نشان می دهد اقدامات لازم جهت حفظ یکپارچگی محصول مواد مخدر باید از لحظه ای که مواد مختلف وارد کارخانه می شود تا زمان پایان و فروش اعمال شود. این اقدامات به دنبال حذف بسیاری از خطاهای احتمالی می باشد، به طوری که فقط دسته ای از داروها با مشخصات تعیین شده توزیع می شوند.
یکی از رویکردهای ارائه شده برای دستیابی به این هدف، داشتن رویه های نوشته (ثبت) شده است تا اطمینان حاصل شود که هر عنصر اضافه شده به یک دسته، تحت یک یا چند مورد جهت تشخیص هویت و کمیت توسط کارکنان واجد شرایط قرار می گیرد.
با طراحی، ساخت و ساز، عملیات و ویژگی های امنیتی شرکت اطمینان می دهد که خطا ممکن نیست، بنابراین، ممکن است بررسی مستقل توسط اپراتور دیگر ضروری نباشد.
همچنین چک کردن هویت و کمیت مواد مجاز نیاز به بررسی های مستقل توسط شخص دوم وجود دارد.
با این حال، مرسوم است چک کردن شخص سوم هنگامی که مواد مخلوط می شوند، صورت گیرد 
به عبارت دیگر، ممکن است سایر روشهای تأیید شده افزودن مواد در نظر گرفته شود. یکی از گزینه ها شامل بررسی مقدماتی مواد موجود در منطقه ترکیب قبل از شروع پردازش و سپس بعد از آن، بررسی ظروف خالی قبل از تمیز کردن منطقه می باشد. این امر در رابطه با استفاده از اتاق های پردازش خواهد بود، در غیر این صورت نیاز است که از جدایی بسیار خوب عملیات ترکیبی اطلاع داشته باشیم.
 Q.4 انتظارات در پاسخگویی به برچسب چیست؟
A.4 انتظار می رود که کنترل کافی جهت اطمینان از برچسب های صحیح در طول عملیات برچسب گذاری اعمال شود و ملزومات بسته بندی جهت انجام آن ها وجود داشته باشد.
یک مورد قابل قبول برای برآورده ساختن این الزام، صدور شماره دقیق شمارش برچسب است. این شماره باید با تعداد برچسب هایی که استفاده می شود، آسیب دیده و بازگردانده شده، منطبق باشد.
در تئوری، هدف تعیین شده در روش شما باید  انحراف "0" برای برچسب ها و سایر مواد بسته بندی چاپ شده باشد. هر اختلاف معنی دار یا غیر معمولی که در هنگام مصارف محصول فله و مواد بسته بندی چاپ شده و تعداد واحدهای بسته بندی مشاهده شود، مورد بررسی قرار گرفته و باید قبل از انتشار رضایت بخش باشد.
 Q.5 آیا تأیید ظروف خالی، یک چک تاییدی و قابل قبول برای اضافه کردن موادی که می خواهند مخلوط کنند، است؟
 A.5بله قابل قبول است که قبل و پس از فراوری مواد، مرحله ای به عنوان یک چک تاییدی از طریق تایید ظروف خالی، وجود داشته باشد.
روش پیشنهادی برای انجام چکهای اضافی با مشاهده مستقیم توسط تایید کننده صورت می گیرد. تأیید ظروف خالی یک جایگزین قابل قبول است، اما تنها در صورتی که کنترلهای سختگیرانه در مورد دست زدن به مواد خام تولید شده وجود داشته باشد.
چنین کنترلهایی عبارتند از:
اطمینان حاصل کنید که ماده اولیه توزیع شده در گروه اشتباه، نهایی نخواهد شد؛ جهت چک کردن یک سری ظروف قابل حمل مخصوص استفاده می شود. جهت اثبات اینکه در شرایط خاص نگهداری و به بخش ها ارسال می شوند و فقط در هنگام توزین این ظرف مجاز می باشند.
آگاهی، آموزش و انگیزه اپراتور مناسب؛ اپراتور باید اطمینان دهد که افزودن ها در توالی مناسب انجام می شود؛ هر گونه ریخته شدن مواد خام باید به سرعت گزارش شود.
پیش و پس از بررسی توسط کارکنان واجد شرایط انجام می شود و هر زمان که ممکن باشد باید یک شخص حضور داشته باشد.
چک کردن پس از بررسی، باید قبل از حذف هر ماده از منطقه انجام شود.
 Q.6 آیا برچسب های قرنطینه و آزادی مورد نیاز در تمام ظروف مواد خام و مواد بسته بندی وجود دارند؟
 A.6برچسب های قرنطینه و آزاد سازی در تمام ظروف مواد خام و بسته بندی مورد نیاز برای شناسایی وضعیت زمانی که یک سیستم قرنطینه فیزیکی استفاده می شود باید وجود داشته باشند.
با این حال، گاهی این گونه برچب ها مورد نیاز نیست به شرطی که یک سیستم به روز برای قسمت قرنطینه داشته باشیم تا از احتمال هرگونه استفاده محصول آزاد سازی نشده ممانعت کند.
هنگامی که سیستم های ذخیره سازی کاملا کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرند، سیستم های پشتیبان باید در صورت خرابی سیستم در دسترس باشند.
 Q.7 آیا وجود دستگاهی جهت فراخوانی، خارج از ساعت کار عادی قابل قبول است ؟
 A.7یک دستگاه جواب دهی (تلفن) ممکن است به عنوان بخشی از مقررات مربوط به فراخوانش در ساعت خاموشی استفاده شود، البته باید شامل اطلاعاتی فردی باشد که بتوان با وی تماس گرفت و غیره. استفاده، عملکرد و نظارت بر آن باید در هر مرحله نوشته شود.
Q.8 آیا لازم است که lot موجود در انبارها در صورت خرابی تخلیه شود؟
 A.8برای محصولاتی که به دلایلی از قبیل محصول آسیب دیده یا منقضی شده به وسیله توزیع کننده بازگردانده شده اند لازم است مقادیری که با شماره بچ تخلیه می شود، مستند شود.
برای محصولات فراخوانی شده، مجددا سندی بارگذاری می کنند، زیرا لازم است که اصلاح نهایی انجام شود.
اگر مراحل فراخوان مربوط به تاریخ فروش اول و آخر مشخص و تعداد آن ها زیاد باشد، ممکن است پرونده های اطلاعات ضروری مربوط به پاسخگویی را در اختیار شما قرار دهند.
Q.9 آیا استانداردی در مورد آنچه که مربوط به فرایند فراخوان است، وجود دارد؟
 A.9طبق بخش C.02.012 (1) (a) مقررات غذا و دارو، هر سازنده، بسته بندی کننده / برچسب، توزیع کننده، وارد کننده و عمده فروش یک دارو مستلزم فراخوانی کامل و سریع هر مقدار از دارو در بازار است. چنین سیستمی باید به یک سازمان فردی و عملیات متصل شود.
سیستم فراخوان نوشته شده باید برای اطمینان منطبق با بخش C.01.051 مقررات غذایی و دارو باشد و الزامات مندرج در تفسیرها 1.1 تا 1.11 بخش C.02.012 کنترل تولید "دستورالعمل های مناسب برای تولید، نسخه 2009"(GUI-0001)  اطلاعات اضافی در "سیاست یادآوری (POL-0016)" و سند تحت عنوان "Procedures Recall Product" موجود است.
Q.10 در چه شرایطی باید یک فراخوان را آغاز شود؟
 A.10 لطفا به "recall policy"  (POL-0016) و سند تحت عنوان "Procedures Recall Product" مراجعه کنید.
 Q.11 اگر اندازه گیری ها به یک سیستم کامپیوتری متصل شوند آیا می توان توزین ثانویه را با اتصال ترازو به یک سیستم کامپیوتری حذف کرد؟
 A.11نه یک سیستم خودکار شامل چک کردن وضعیت کنترل کیفیت قطعات و شناسایی مناسب ظروف نمی شود.
بله، برای یک سیستم خودکار معتبر با بارکد خوان که هویت مواد اولیه، تعداد زیادی از قطعات و تاریخ انقضا را ثبت می کند و با داده های دقیق وزن ضبط می شود.
Q.12 آیا الزامیست تولید کننده قراردادی مواد اولیه مورد نیاز مشتریان را آزمایش کنید؟
 A.12مسئولیت تست مواد خام (RM) با سازنده است. بنابراین، آزمایش یک RM خاص (حتی زمانی که این RM توسط مشتری ارائه می شود)، با نظر سازنده انجام می گردد، در صورتی که توسط مشتری به موجب قرارداد آن را رد نکرده باشد. تفسیر 3.2 در بخش C.02.012 کنترل تولید قرارداد های نوشته شده مربوط به ساخت و بسته بندی / برچسب گذاری بین طرفین درگیر را پوشش می دهد و تفسیر 6.10 تحت بخش C.02.015 کنترل کیفیت قراردادهای کتبی مربوط به تست میان افراد درگیر را بررسی می کند. اگر چنین توافقی وجود نداشته باشد، مقابل وظایف مشروح در GMP قرار می گیرند.
 Q.13 اگر مشتری از یک سازنده بخواهد که محصول نهایی را آزمایش کند، آیا تولید کننده قراردادی باید محصول را آزمایش کند؟
 A.13تفسیر 3.2 تحت بخش C.02.012 کنترل قرارداد های کتبی را در رابطه با ساخت و بسته بندی / برچسب گذاری و تفسیر 6.10 تحت بخش C.02.015 کنترل کیفیت قراردادهای نوشته شده با توجه به تست آن را میان طرفین بررسی می کند. اگر چنین توافقی وجود نداشته باشد مقابل وظایف مشروح در GMP قرار می گیرند.
 Q.14 آیا تولید کننده قراردادی یا بسته بندی کننده مسئول رسیدگی به خدمات و سیستم ها و تمدید اعتبار است یا مسئول توزیع؟ و اعتباربخشی فرایند تولید / بسته بندی و روشهای تست چیست؟
 A.14 تولید کننده قراردادی مسئولیت رسیدگی به خدمات، سیستم ها و اعتباربخشی به آن را دارد زیرا این الزامات خاص محصول نیستند.
برای تأیید صحت فرآیند و اعتبار سنجی روش آزمون، مسئولیت اصلی با توزیع کننده مطابق با بخش C.02.003 مقررات مواد غذایی و دارو است. تهیه كننده قراردادی، بسته بندی كننده یا تست كننده مسئولیت خود را از لحاظ اعتبارسنجی روش ها و روش های آزمون حفظ می كند، مگر اینکه توافق نامه كتبی توسط هر دو طرف امضا شود كه مسئولیت تهیه كننده قراردادی، بسته بندی كننده یا تستر را برای انجام فعالیت های اعتبار سنجی ممنوع سازد.
Q.15 تا چه زمانی می توان توزین مواد اولیه را انجام داد؟
 A.15توزین مواد خام (RM) قبل از تاریخ برنامه ریزی تولید قابل قبول است. با این حال، شرکت باید قادر باشد نشان دهد که مواد و ظروفی که مواد اولیه توسط آن وزن و نگهداری می شوند کیفیت آنها را تغییر نمی دهد، ویژگی RM نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تفسیر 2 بخش  C.02.026 ممکن است راهنمایی هایی برای این قسمت ارائه دهد. مواد مورد استفاده قبل از توزین باید به طور مناسب برچسب گذاری شوند تا اطمینان از ردیابی ایجاد شود. سپس سیستمی باید تعبیه گردد تا اطمینان حاصل شود که مواد برای استفاده در تاریخ تولید نیز مناسب است.
 Q.16 اگر بسته بندی کننده / برچسب گذار، مجاز به بسته بندی یک دارو برای یک سازمان خارجی باشد که نمی خواهد داروها در کانادا فروخته شود و نیز همانطور که در بخش 1.0 «شرایط خدمات بسته بندی / برچسب گذاری داروها تحت مالکیت خارجی» (GUI-0067 ) " آمده، آیا این سایت خارجی باید در مجوز بسته بندی / لیبلر ذکر شود؟
 A.16خیر. از آنجا که این دارو توسط بسته بندی کننده / نماینده فروش فروخته نمی شود، این اداره نمی تواند به عنوان وارد کننده تحت فصل 1 A مقررات غذا و دارو محسوب شود. بنابراین این سایت نباید در مجوز بسته بندی کننده / برچسب گذار ذکر شود. با این حال، بسته بندی کننده / برچسب گذار همچنان نیاز به برآورده کردن تمام الزامات مندرج در بخش 4 از GUI-0067 را دارد که: به دست آوردن شواهدی از پذیرش GMP سایت خارجی و ارائه اطلاعات مناسب به Health Canada  در مدت زمان مشخص شده.
 Q.17یک شرکت کانادایی با یک شرکت خارجی کار می کند و این شرکت خارجی قرارداد ساخت، بسته بندی و آزمایش محصول را در اختیار دارد. آیا قابل قبول است که فقط یک توافق نامه کتبی بین شرکت کانادایی و شرکت خارجی، داشته باشیم؟
 A 17در این مورد، بدون قرارداد کاری هر کار باید با اجازه کتبی شرکت کانادایی انجام می شود. در صورت وجود لزوم، یک قرارداد کتبی بین طرفین قرارداد (مانند قرارداد بین شرکت کانادایی و شرکت خارجی، شرکت خارجی و قراردادی) باید وجود داشته باشد. کپی های مربوط به موافقت نامه ها باید در اختیار شرکت کانادایی قرار گیرد.
تمام موسساتی که برای فعالیت های خود مجوز دارند باید یک مجوز تاسیس (EL) نیز داشته باشند یا در یک EL وارد کننده ذکر شوند. طبق تفسیر 3 تحت C.02.012 کنترل تولید و تفسیر 6.10 تحت گروه کنترل کیفیت C.02.015 "دستورالعمل های تولید خوب، نسخه 2009 نسخه 2 (GUI-0001)"، تمام موارد  جهت بسته بندی / برچسب زدن و تست مطابق با مجوز بازاریابی مربوط به محصول دارویی، و یک توافق نامه کتبی مربوط به تمام فعالیت های بین طرفین درگیر باید موجود باشد.
Q.18 انتظارات از مدیریت شرکت در بررسی کیفی محصولات سالانه (APQR) چیست؟
A.18 مدیریت ارشد باید از نتایج و روند APQR آگاهی داشته باشد و منابعی را جهت رفع نگرانی های شناسایی شده اختصاص دهد. شواهد نشان می دهد که آگاهی مدیریت ارشد می تواند شامل مواردی مانند برنامه های ملاقات ها و / یا جلسات یا یادداشت های برنمه ریزی، گزارش های سه ماهانه، مدیریت ثبت گزارشات APQR و غیره باشد.
Q.19 آیا تمام محصولات بحث شده در تفسیر 51 (بررسی منظم دوره ای یا بررسی چرخه ای کیفیت همه داروها) شامل محصولات کم خطر رده IV است؟
A.19 بله، ما انتظار داریم که بررسی کیفیت محصولات سالانه را جهت محصولات IV تکمیل شود.
Q.20 آیا در بیولوژی، که گزارش های سالانه توسط تهیه کنندگان آماده شده است، APQR جداگانه ای مورد نیاز است؟
A.20 بین اطلاعات مورد نیاز توسط گزارش های سالانه محصولات بیولوژیکی (YBPR) شکاف هایی (gap) وجود دارد که در بخش 5.1 راهنمای بهداشت کانادا برای حامیان: برنامه آزادسازی داروهای بیوژیکی تولیدی و بررسی کیفیت محصولات سالانه توضیح داده شده است. برای مثال: بررسی کیفیت و صحت هر گونه اقدامات اصلاحی تجهیزات، وضعیت صلاحیت تجهیزات و سیستم های مربوطه (به عنوان مثال، HVAC، آب، گازهای فشرده)، موافقت نامه های قراردادی، نقش ها / مسئولیت های بخش کنترل کیفیت در APQR و غیره. در صورتی YBPR قابل قبول خواهد بود که در آن جنبه هایی که توسط YBPR پوشش داده نمی شود باید در دسترس باشد.
Q.21 آیا وارد کننده تنها مسئول گزارش دادن در مورد بچ ای است که به صورت فیزیکی برای فروش در کانادا دریافت می شود؟
A.21 خیر. محدوده APQR باید برای تمام بچ های ساخته شده با استفاده از یک فرآیند، امکانات و فرمول بندی به عنوان محصول وارد شده گسترش یابد.
Q.22 کنترل تولید C.02.011، تفسیر 51.9 بیان می دارد: "بازبینی توافق نامه ها جهت اطمینان از به روز شدن" و تفسیر 54 بیان می کند: "در صورت لزوم، باید توافق نامه ای بین طرفین مختلف (به عنوان مثال، وارد کننده و تولید کننده) جهت تعیین مسئولیت های مربوط به آنها را در تولید و ارزیابی بررسی کیفیت و انجام هر گونه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه وجود داشته باشد. "
آیا این اظهارات به این معنی است که یک وارد کننده باید با سازنده قرارداد کیفی داشته باشد و این توافقنامه باید سالانه بررسی شود؟
A.22 بله وارد کننده باید یک قرارداد کیفیت با سازنده داشته باشد (مشخص کردن مسئولیت های مربوط به APQR، و غیره) و این توافق نامه باید حداقل یک بار در سال بازبینی شود و در صورت لزوم به روز گردد.
 
(6) Good Manufacturing Practices Questions and Answers
(6) Good Manufacturing Practices Questions and Answers
21 آبان 1397 32 تعداد بازدید:
منبع خبر: tehran darou.com

فرم ارسال نظر

  • * نام و نام خانوادگی :
  • * آدرس پست الکترونیک :
  • * کد امنیتی :

  • نظرات

عضویت در خبرنامه

برای دریافت پیشنهادات استثنایی عضو خبرنامه ما شوید.