مروری بر پروسه کنترل کیفیت حین تولید

چکیده
تولید یک محصول دارویی پروسه ای طولانی است که شامل شناسایی دارو، تست آزمایشگاهی، مطالعات حیوانی، آزمایشات بالینی و ثبت قانونی می باشد. برای افزایش اثربخشی و ایمنی دارو پس از تایید، بسیاری از سازمان های نظارتی نظیر اداره غذا و داروی ایالات متحده (FDA) نیاز دارند که محصول دارویی را جهت شناسایی (هویت)، قدرت، کیفیت، خلوص و ثبات آن از قبل آزمایش کنند، سپس می توانند جهت استفاده روانه بازار کنند. به همین دلیل، اعتبار سنجی دارویی و کنترل های فرآیند حین تولید، علیرغم مشکلی که ممکن است با آن مواجه شویم، مهم می باشد. کنترل های فرآیند شامل بازرسی مواد خام (اولیه)، کنترل های درون فرایندی است و هدف آن تائید کیفیت محصول نهایی می باشد. هدف این است که عملکرد خطوط تولید روی خط تولید و یا خارج از خط تولیدی کنترل شود و سپس تایید آن صورت گیرد. حتی پس از اینکه فرآیند تولیدی تایید شد، عملکرد فعلی تولید خوب نیز مستلزم آن است که یک روش خوب برای کنترل فرایندها و نظارت بر عملکرد آن ایجاد گردد. دستورالعمل های خوبی در مورد QA/QC که در اینجا ارائه می شود، که نشان دهنده عملی بودن، پذیرش، هزینه-اثربخشی، تجربه موجود و امکان استفاده آن در سطح جهانی می باشد. اهدافQA/QC  در حوزه GMP باید به گونه ای باشد که انسجام، مقایسه، تمامیت را تقویت کند و تمام اهداف را بهبود بخشد. خروجی فرآیند QA/QC می تواند منتج به برآورد مجدد از ارزیابی منابع و ماهیت منابع شود. به عنوان مثال، اگر کیفیت داده ها پایین تر از حد تصور باشد و این وضعیت را نتوان در زمانبندی موجودی فعلی اصلاح کرد، برآورد عدم اطمینان باید دوباره ارزیابی گردد.
تعریف IPQC
IPQC جهت بررسی فرآیند کنترل کیفیت است. بازبینی ها، قبل از تکمیل فرایند تولید، انجام می شوند. در صورت لزوم عملکرد کنترل های درون فرآیندی نظارت شود و فرآیند تولید با شرایط مطابقت داشته باشد. این امر ممکن است شامل کنترل تجهیزات و محیط زیست نیز باشد. در فرآیند تولید، باید هویت، قدرت، کیفیت و خلوص مواد به صورت مناسب، جهت تایید یا رد از سوی واحد کنترل کیفیت در طول فرآیند تولید آزمایش شود. مواد رد شده باید تحت سیستم قرنطینه قرار گرفته (قرنطینه شوند) و از مصرف آنها جلوگیری کرد. باید روش ثبت شده و مکتوبی موجود باشد که در آن کنترل ها و تست های حین فرایند به صورت زیر دنبال شوند:
تغییر وزن قرص یا کپسول
زمان انحلال
همگنی و یکنواختی محتوا
زمان و مقدار انحلال
شفافیت، قوام یا pH محلول
بازبینی عملی در توسعه سیستم QA/QC
اجرای روش QA/QC نیازمند منابع، تخصص و زمان است. انتظار می رود جهت توسعه هر  سیستم QA/QC قضاوت (داوری) های لازم در مورد موارد زیر انجام شود (موارد زیر مد نظر قرار رفته و بررسی شود): منابع اختصاص یافته به QC برای دسته بندی مختلف منبع و روند تلفیق؛ زمان تعیین شده برای بازبینی، بازنگری و بررسی نتایج؛ دسترسی و دستیابی به اطلاعات مربوط به داده های فعالیت مورد نظر و عوامل انتشار، از جمله کیفیت داده ها؛ روش هایی جهت اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات فهرست موجودی و منبع، در صورت لزوم؛ الزامات اطلاعات بایگانی؛ فرکانس (تناوب) QA/QC در بخش های مختلف موجودی بررسی شود؛ سطح QC مناسب برای دسته بندی هر منبع؛ البته در صورتی که افزایش تلاش در حوزه QC باعث افزایش تخمین خروجی داده ها و کاهش عدم قطعیت شود و نیز در صورتی که تخصص کافی برای انجام بازبینی و بررسی وجود داشته باشد. در عمل، سیستم QA/QC تنها بخشی از فرایند توسعه است و سازمان های موجود، منابع نامحدود ندارند. با الزامات کنترل کیفیت، صحت بهبود یافته و عدم قطعیت کاهش می یابد، که باید بر اساس الزامات جهت به موقع بودن و اثربخشی، هزینه متعادل گردد. یک سیستم عملکردی خوب به دنبال دستیابی به تعادل در جهت بهبود لیست و فهرست خروجی ها تلاش می کند. در سیستم QA/QC، در پی عملکرد خوب، جهت دسته بندی منابع کلیدی و برای دسته هایی که در آن داده ها و تغییرات روش شناختی اخیرا اتفاق افتاده است نسبت به سایر دسته بندی های منابع تلاش بیشتری می شود. این بررسی تمام دسته های منابع موجود را دربرمی گیرد، اما بعید است که سازمان ها موجودی کافی از منابع برای انجام کلیه مراحل QA/QC را داشته باشند. افزون بر این، نیاز نیست تمام این روش ها را هر ساله انجام داد. برای مثال، احتمالا فرایندهای جمع آوری داده ها توسط سازمان های ملی آمار، به طور قابل توجهی از یک سال به بعد تغییر نخواهد کرد. هنگامی که سازمان شناسایی کرد که چه کنترل کیفیتی در محل وجود دارد، عدم قطعیت و اطمینان از داده ها را ارزیابی کرده و جزئیات مربوط به موارد مرتبط آینده را مستند می کند، بنابراین نیاز نیست که هر ساله این جنبه از روش QC بازبینی گردد. با این حال، عملیات خوب این است که اعتبار این اطلاعات را به صورت دوره ای بررسی کنید، زیرا ممکن است تغییراتی در اندازه نمونه، روش جمع آوری یا فراوانی داده ها رخ دهد. تناوب بهینه کردن این بازبینی ها بستگی به شرایط کلی دارد. در حالی که تمرکز فعالیت های QA/QC در قسمت های کلیدی منبع، منجر به بهبود قابل ملاحظه ای در برآوردهای کلی موجودی خواهد شد، این امر تمرین خوبی برای برنامه ریزی جهت انجام حداقل مراحل کلی و عمومی است. روش های کلی QC مربوط به تمام قسمت های موجود در یک دوره زمانی است. ممکن است نیاز بیشتری به فرآیندهای QA/QC باشد چون نقش بارزی در خروجی فرایند دارند. ارتباط آن ها با نوساناتی در خروجی داده ها، تغییراتی در ماهیت آنها در گذر زمان یا تغییراتی در ماهیت ماده شامل سطحی از عدم قطعیت می شود. 
به عنوان مثال، اگر پیشرفت های تکنولوژیکی در یک دسته با منبع صنعتی رخ دهد، این امر تمرین خوبی برای انجام یک بررسی کامل QC از منابع داده و روند و فرایند تلفیقی است، جهت اطمینان از اینکه روش های موجود همچنان مناسب هستند. مشخص شده است که نیاز منابع در مراحل اولیه اجرای سیستم QA/QC نسبت به سالهای بعد بیشتر می باشد. 
در روش های کلی و عمومی نیازی به تخصص اضافی افزون بر آنچه برای توسعه برآوردها لازم است، نیاز نیست و جمع آوری موجودی باید براساس برآوردهای موجود با استفاده از روش هایی با یک تکرار یا بیشتر برای دسته بندی منبع انجام شود. بازبینی گزارش نهایی توسط فردی که در این آنالیز دخیل نبوده است نیز عمل خوبی است، حتی اگر برآورد موجودی با استفاده از روشهایی با یک تکرار باشد. در صورت استفاده از روشهای با تکرار بیشتر از سطح کیفی، QC و فرایندهای بررسی آن بیشتر تقویت می شوند. وجود یک تخصص مناسب می تواند استقلال یک فرد ماهر را کاهش دهد و برای آن محدوده تعیین کند. فرایند QA/QC جهت اطمینان از شفافیت و کیفیت در نظر گرفته شده است.
عناصر سیستم QA/QC
در زیر چند عنصر مهم در توسعه یک سیستم کنترل کیفیت QA در نظر گرفته شده است تا در ردیابی تلفیقی موجودی اجرا شود:
سازمان مسئول هماهنگ سازی فعالیت های QA/QC؛
طرح QA/QC؛
کلیه مراحل QC
روش های QC خاص جهت دسته بندی منابع
مراحل بازبینی QA؛
گزارش، اسناد و آرشیو روش.
برای اهداف سیستم QA/QC، رویکرد QC شامل تمام مراحل به علاوه موارد دیگر است.
تجهیزات کنترل کیفیت 
Friiabilator 
Friiabilator ابزاری است که جهت تشخیص شکنندگی قرص استفاده می شود. شکنندگی ترکیبی از اثراتی مانند تکان و سایش است. بنابراین، جهت تعیین میزان مقاومت در برابر تکان و سایش تست شکنندگی قرص انجام می شود. تعدادی از  قرص ها در friabilator، در فاصله 6 اینچ قرار داده می شوند و با دور rpm25 می چرخند.
به طور کلی قرص های فشرده که کمتر از 0.5 تا 1.0 درصد از وزن خود را از دست می دهند، قابل قبول هستند.
از نتایج تست friability، پیش بینی فرایند capping است. قرص های نامنطبق نباید در فرایند فروش قرار بگیرند.
دستگاه دیسلوشن (Dissolution)
آزمایش انحلال به این دلیل انجام می شود که اطمینان حاصل شود داروها به صورت صحیح در یک محیط پخش می شوند. تست انحلال را می توان در سه مرحله انجام داد. مرحله 3-1- شش قرص مورد آزمایش قرار می گیرند و اگر تمام قرص ها کمتـر از حد مجاز به اضافه 5٪ باشند قابـل قبـول هستند. اگر نتیجه حاصل نشد، شش تای دیگر آزمایـش می شوند. اگر میانگین 12 قرص بزرگتر یا برابر کمترین مقدار باشد، و کمتر از حد مجاز حداقل 15٪ نباشد قابل قبول است، اگر دوباره جواب نداد، 12 مورد دیگر آزمایش می شوند. اگر میانگین 24 قرص بزرگتر یا مساوی حد مجاز باشد، این قرص ها قابل قبول هستند و اگر بیشتر از 2 قرص کمتر از حد تحمل منهای 15٪ باشد، داروسازان صنعتی به طور مرتب فرمولاسیون خود را جهت انحلال تست می کنند.
PH متر دیجیتال 
در صنایع دارویی برای اطمینان از pH محلول های مورد نیاز جهت آماده سازی دارو از PH متر استفاده می شود، pH جهت اطمینان از ثبات محصول بسیار مهم است. معمولا تحلیل بررسی های پایداری محلول ارتباط مستقیمی با پروب و pH متر دارد تا بر ثبات پروب در pH حساس و تنزل مفرط pH تاکید کند برای مثال 0.1نرمال HCL، آب، و 0.1 نرمال NaOH. تجزیه کامل این نمونه ها جهت تایید ویژگی های آزمایش و همچنین ارائه برآوردها از حداکثر نرخ تخریب است. این آزمایش اولیه باید با ایجاد مشخصات کامل pH جهت شناسایی حداکثر پایداری pH دنبال می شود. بافر های آبی جهت تولید محلول ها در طیف وسیعی از مقادیر pH با سطوح ثابت دارو، حلال های همکار و قدرت یونی استفاده می شوند. از آنجایی که اکثر محلول های دارویی ریشه تزریقی دارند، در این مطالعه، ابتدا pH  باید با قدرت ثابت یونی بوده و با رسانه های فیزیولوژیکی سازگار باشد. قدرت یونی محلول 0.9٪ NaCl ایزوتونیک 0.15 است.
رطوبت سنج
یک آنالایزور رطوبت (رطوبت سنج) همانطور که از نامش مشخص است رطوبت را در محتوای داروها بررسی می کند. فرمول مورد استفاده برای شناسایی رطوبت به شرح زیر است:
٪ رطوبت (M.C) = (وزن آب در نمونه / وزن نمونه خشک) * 100
خشک کردن جامدات
رطوبت در جامدات می تواند بر اساس وزن مرطوب یا وزن خشک بیان شود. براساس وزن مرطوب، محتوای آب ماده به صورت درصدی از وزن مرطوب ماده جامد محاسبه می شود، در حالی که بر اساس وزن خشک، آب به عنوان درصد وزن خشک جامد بیان می شود.
در داروسازی از دست دادن آب در خشک کردن معمولا به عنوان L.O.D نامیده می شود، که بیانگر رطوبت بر اساس وزن مرطوب است و به شرح زیر محاسبه می شود:
ویسکومتر 
این دستگاه قادر به انجام مطالعات rheological در اکثر فراورده های دارویی مانند داروهای نیمه جامد یا فرمولاسیون ها است: خمیر (چسب)، پماد و کرم.
 
رفرکتومتر دیجیتال
رفرکتومتر دیجیتال برای آن دسته از محصولاتی مورد استفاده قرار می گیرد که حساسیت به انشعاب نور دارند، به طوری که به سادگی برای بررسی طیف انکسار محصول دارویی استفاده می شوند.
دستگاه نشتی سنج
یک دستگاه نشتی سنج جهت فشردن دریچه در جهت جلوگیری از نشت مواد از ظروف معیوب استفاده می شود. در ظروف فلزی، این مورد با اندازه گیری ابعاد "جداره" و اطمینان از اینکه آنها مطابق با مشخصات است، انجام می شود. آزمایش نهایی بهره وری بسته شدن دریچه با عبور از ظروف از طریق حمام آب انجام می شود.
دوره چک کردن دمای حمام آب به وسیله نتایج حاصل از بررسی ها به دست می آید.
آزمایشات IPQC جهت فرمهای مختلف دارویی: 
قرص ها:
آ) تعیین محتویات دارو
ب) رطوبت گرانول ها.
ج) تعیین مقدار مواد تشکیل دهنده فعال.
چ) تغيير وزن قرص ها در حالت بدون روکش.
ح) تست سختی.
د) تست زمان تجزیه شدن
تعیین مقدار (تعیین محتوای) دارو
نتایج حاصل از تست فیزیکی قرص نمی توانند موارد مورد نظر را پوشش دهند. برای ارزیابی پتانسیل قرص جهت اثربخشی، مقدار دارو در هر قرص و دسته به صورت بچ به بچ پایش شود و شاخص توانایی قرص و آزاد شدن دارو باید مشخص گردد.
مقدار رطوبت گرانول
گرانول ها باید تحمل کافی داشته باشند تا با فرایند اختلاط کنار بیایند و از حجم زیادی پودر نرم تولید شوند. از سوی دیگر، برخی مواقع کاهش اندازه در هنگام تراکم قرص، مطلوب است تا سطح ناحیه ای را که لازم است برای اتصال مناسب به وجود بیاید، مشخص شود، بنابراین برای تولید محصول دارویی رطوبت بسیار مهم است. 
آزمایش عنصر فعال
در قرص، ماده فعالی وجود دارد که مواد تشکیل دهنده فعال دارویی آن (A.P.I) نامیده می شود. بنابراین جهت تهیه یک فرایند خوب تولیدی باید فرایند تعیین مقدار قرص انجام شود.
تست سختی سنج
پایش سختی قرص به ویژه برای محصولات دارویی که استعداد بالقوه و حساسی در تغییرات فرایند آزادسازی دارو و انحلال آن به عنوان عملکردی مناسب از فشار تحمیل شده بر دارو دارند، بسیار حیاتی است. 
یکی از اولین آزمایش ها جهت ارزیابی سختی قرص، آزمایش سختی Monsanto است تا سختی قرص را ارزیابی کند (بسنجد).
تست زمان تجزیه 
به طور کلی دارویی مورد قبول است که در حالت محلول و در دسترس باشد.
برای اکثر قرص ها، نخستین گام مهم به سوی حل شدن، تکه تکه شدن قرص ها به ذرات کوچکتر یا گرانول ها است، یعنی فرایندی که به عنوان تجزیه شناخته می شود.
دستگاه U.S.P برای تست زمان تجزیه از 6 لوله (ظرف) شیشه ای استفاده می کند که طول آن 3 اینچ می باشد، از بالا باز می شود و در مقابل صفحه، مش 10 در انتهای پایه توسط سبد نگهداری می شود.
برای آزمایش زمان تجزیه، یک قرص در هر لوله قرار داده می شود و سبد در یک لیتر آب قرار می گیرد، مایع معده شبیه سازی شده و در دمای 37°±2°c قرار می گیرد، به طوری که قرص cm 2.5 زیر سطح مایع به سمت بالا و پایین حرکت می کند، فاصله از پایین ظرف کمتر از cm 2.5 نباشد.
وسیله ای موتوری و استاندارد که جهت حرکت سبدها به سمت بالا و پایین تعبیه شده، شامل قرص ها است که در فاصله 5 تا 6 سانتیمتر در فرکانس 28 تا 32 سیکل در دقیقه استفاده می شود.
تست I.P.Q.C برای شربت و سوسپانسیون 
الف) تعیین محتویات دارو
ب) آزمایش مواد تشکیل دهنده فعال
ج) pH.
چ) وزن در میلی لیتر.
ح) اندازه ذرات
تعیین محتوای دارو
تعيين مقدار مواد در سوسپانسيون و شربت مهم است، زيرا غلظت آنها بايد به اندازه کافي باشد تا اثرات دارويی را ایجاد کند (دارو دارای عمکرد باشد). شربت بسیار برای اطفال تجویز می شود، بنابراین غلظت آنها باید کافی باشد نه کم و نه زیاد.
آزمایش تعیین مقدار
مواد تشکیل دهنده فعال به معنی مقدار داروی خالص موجود در محصول است. سنجش تعیین مقدار مواد فعال باید در شربت و سوسپانسیون انجام شود، زیرا تنها مواردی که در این قسمت نقش دارویی دارند ذرات کوچک هستند. 
pH محصول
pH در پایداری محصول تاثیر گذار است، قبل و پس از پر کردن سوسپانسیون و شربت باید pH را جهت پایداری محصول بررسی کنید.
اندازه ذرات 
در حالت سوسپانسیون و شربت، ذرات حل شده در یک حلال مناسب پراکنده می شوند، به طوری که اندازه ذرات عامل مهمی جهت مناسب بودن محصول می باشد و تمام ذرات باید به یک اندازه و به شکل مناسب و یکسان در حلال پراکنده گردند.
آزمایش I.P.Q.C برای نیمه جامد 
الف) تعیین محتوای دارو
ب) آزمایش تعیین مقدار مواد فعال
ج) تست یکنواختی و همگنی
د) ویسکوزیته و آزمایش گرانش خاص (specific gravity).
و) تست Filling
تعیین محتوای دارو
همانطور که در مورد داروها قبلا بحث شد محتوای دارو عامل مهمی در محصول است. محتوای می بایست بسیار مناسب باشد تا بتواند اثر دارویی را به وجود آورد.
آزمون یکنواختی
آماده سازی مواد نیمه جامد جهت درمان بیشتر نیاز به انتقال یا جابجایی به صورت یکنواخت دارد و انتخاب اینکه چه سطح و چه درجه ای از استرس انجام گیرد به الزامات قانونی بستگی دارد. 
ویسکوزیته و آزمایش گرانش 
هنگامی آماده سازی نیمه جامد مورد نظر انتخاب می شود که قوام و یکپارچگی را در جریان مورد نیاز و مناسب محصول را فراهم کند. در امولسیون به طور مرتب مشاهده شده است که ویسکوزیته در امولسیون تازه آماده شده نیازمند زمان است. به این ترتیب توصیه می شود طبق فرمولاسیون، اجازه داده شود امولسیون جدید 48-24 ساعت جهت تعیین ارتباط خواص رئولوژیکی آن با آنچه که مورد نیاز است، مدتی بماند. ویسکوزیته امولسیون در پاسخ به تغییرات ترکیب مطابق با تعاریف زیر پاسخ می دهد: 
بین ویسکوزیته امولسیون و ویسکوزیته فاز پیوسته ارتباط خطی وجود دارد.
هرچه حجم فاز داخلی بیشتر، ویسکوزیته ظاهری بیشتر است. 
برای کنترل ویسکوزیته امولسیون، سه اثر متقابل باید با فرمولاسیون متعادل شود.
o ویسکوزیته امولسیون های O/W و W/O را می توان با کاهش اندازه ذرات فاز پراکنده افزایش داد.
o پایداری امولسیون با کاهش ذرات توسط دستگاه تعیین کننده ذرات تقویت می شود.
Flocculation یا clumping که تمایل به ساختار فاز داخلی دارند، می توانند اثر تثبیتی داشته باشد، و باعث افزایش ویسکوزیته گردند.
آزمایش I.P.Q.C برای INJECTABLES 
الف) تعیین محتوای دارو
ب) تست  Clarity
ج) pH.
د) تست پایروژن.
الف) تست پایداری
f) تست نشتی
g) بررسی ماهیت ذرات.
آزمون Pyrogen
حضور ماده پایروژنیک تزریقی توسط یک آزمایش بیولوژیکی کیفی بر اساس پاسخ تب در خرگوش ها تعیین می شود. خرگوش ها به عنوان حیوان آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرند زیرا واکنش فیزیولوژیکی به pyrogenها در آنها شبیه به انسان است. اگر یک ماده پایروژنیک به داخل ورید خرگوش تزریق شود، افزایش دما در مدت سه ساعت اتفاق می افتد.
تست استریل
تمام محصولات با برچسب "استریل" باید از تست استریل عبور کنند، که تحت فرآیند موثر استریلیزاسیون قرار گرفته اند. مفهوم سنتی استریلیزاسیون شرایط مطلق جهت حذف کامل تمام میکروارگانیسم ها است. در روش نهایی استریلیزاسیون یک محصول تزریقی، به ویژه بخار تحت فشار، احتمال وجود بیش از یک واحد استریل نشده در یک میلیون امکان پذیر است. اصطلاح آسپتیک، فرایند کنترل شده ای را نشان می دهد که در آن سطح آلودگی میکروبی به اندازه ای است که میکروارگانیسم ها را در داخل فرایند مربوط به محصول، کاهش می دهد. ظاهرا این حالت، استریل را توصیف می کند.
تست نشتی
آمپول ها باید به گونه ای آماده گردند که در ظروف نگه دارنده یکبار مصرف به خوبی عایق بندی شده و هیچ گونه ارتباطی با محیط نداشته باشند. اگر منافذ یا ترک های کوچک وجود داشته باشد، میکروارگانیسم ها یا سایر آلودگی های خطرناک ممکن است وارد آمپول شوند و یا محتویات آنها ممکن است به خارج راه یافته و بسته را خراب کند. تغییرات دما در طول ذخیره سازی موجب انبساط و انقباض آمپول و محتویات آن می شود، به این ترتیب در صورت باز شدن، تبادلات تشدید رخ می دهد.
آزمون شفافیت (Clarity)
شفافیت اصطلاحی نسبی است، و معنای آن، شفافیت ارزیابی ذهنی ناظر می باشد. بدون شک یک محلول تمیز در یک ظرف تمیز و جلاداده شده به ناظر نشان می دهد که محصول دارای کیفیت و خلوص استثنایی است. با این حال عملا تهیه مقدار زیادی از محصولات استریل غیرممکن است زیرا  در هر واحد از آن، ذرات کاملا قابل مشاهده هستند، یعنی ذرات 30 تا 40 میکرومتر و بزرگتر از آن.
در نتیجه، مسئولیت شناسایی و دفع ظروف مشخص مربوط یک محصول، با بخش کنترل کیفیت است تا موردی (چیزی) را که مصرف کننده نهایی به عنوان غیر شفاف تشخیص داده است را تشخیص داده و حذف کند.
در صنعت آزمایش clarity توسط دستگاه بازرسی چشمی با نور پردازی در برابر بازتاب (انعکاس) به چشمی، در مقابل یک پس زمینه سیاه و سفید با محتویات در حال حرکت و چرخش انجام می شود.
پایداری
برای افزایش اطمینان از عملیات تولید موفق، تمام مراحل انجام فرایند جهت نشان دادن اثرات آن باید با دقت نوشته و ثبت گردد. این مراحل از انجام فرآیند، اغلب به نام روش های عملیاتی استاندارد (SOPs) می باشند. هیچ تغییر موقتی در این روش ها مجاز نیست؛ هر گونه تغییر باید مطابق با مراحل تایید شده در  SOP اصلی که نوشته و ثبت گردیده، باشد. سوابق و مدارک خارجی دیگر باید نگهداری شوند و  در پایان فرآیند تولید اطمینان حاصل گردد که تمام مراحل به صورت تعیین شده انجام شده است. این گونه کنترل حین فرایند برای اطمینان از کیفیت محصول ضروری است، تا جایی که اطمینان حاصل کردن از این تست ها، مهمتر از تست های آزادسازی محصول است. 
نتیجه
پایش و نظارت بر فرآیندهای شیمیایی جهت تشکیل API، اولین گام برای اطمینان از کیفیت در تولیدات دارویی است. با داشتن روش های مطمئن و دارای قابلیت انجام مجدد، کارخانه قادر است، تولید موارد دارویی خود را بچ به بچ تضمین کند. افزون بر این، این عملکرد می تواند ویژگی های این فرایندها و مشخصات شیمیایی آنها را تسهیل و مختصرکند. در طی سال ها، نشریات بسیار و اطلاعات عمومی به متخصصان صنایع دارویی در مورد تایید روش های تحلیلی، ارائه شده است. گروه های نظارتی فدرال و بین المللی، دستورالعمل های مختلفی جهت روشن شدن اعتبار سنجی روش های تحلیلی منتشر کرده اند. با این وجود، معتبر بخشی روش های کنترل حین فرایند، ارائه نشده است. این مقاله قصد دارد نقطه شروعی برای بحث در مورد معتبربخشی روش های کنترل حین فرایند ایجاد کند. بنابراین در روش های کنترل حین فرآیند و معتبربخشی آن، چندین معیار وجود دارد که در این بررسی مورد بحث قرار می گیرند.
 
مروری بر پروسه کنترل کیفیت حین تولید
مروری بر پروسه کنترل کیفیت حین تولید
5 آذر 1397 418 تعداد بازدید:
منبع خبر: tehran darou.com

فرم ارسال نظر

  • * نام و نام خانوادگی :
  • * آدرس پست الکترونیک :
  • * کد امنیتی :

  • نظرات

عضویت در خبرنامه

برای دریافت پیشنهادات استثنایی عضو خبرنامه ما شوید.